Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO TOP-BIS

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Sklepu internetowego Top-Bis (dalej: „Serwis”).

Administratorem danych osobowych w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest Jadwiga Finkelsztajn-Osińska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod firmą Top-Bis, ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka, NIP: NIP: 125-016-15-55, REGON: 012833481 (dalej: „Administrator”).

 

§ 1

Sposób gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego online, w trakcie kontaktu e-mail lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

§ 2

Zakres gromadzonych danych

1). Dane Klientów - Użytkownik, który zawiera umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny adres, na który ma zostać dostarczony towar. W przypadku założenia stałego konta użytkownika, Administrator będzie także przetwarzał historię kupionych przez użytkownika towarów.

2). Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub e-mail - W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail użytkownik może zostać poproszony przez Administratora o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu e-mail.

3). Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie - Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te nie mają charakteru danych osobowych.

§ 3

Cel gromadzenia danych osobowych

1). Dane osobowe użytkowników, o których mowa w § 2 ust. 1, są zbierane w celu umożliwienia użytkownikom zawarcia umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu i dostarczenia ich użytkownikowi.

2). Dane osobowe, o których mowa w § 2 ust. 2, będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

3). Dane, o których mowa w § 2 ust. 3, będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

4). Adres e-mail wpisany podczas wizyty w Serwisie będzie wykorzystany także w celu wysyłki poczty elektronicznej z ofertami promocyjnymi Administratora, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na ten cel.

§ 4

Udostępnianie danych osobowych

 

1). Dane osobowe użytkowników zbierane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu.

2). Administrator przekaże podmiotom trzecim dane obu stron umowy w celu umożliwienia dostawy towaru objętego umową. Administrator przekaże w tym celu następujące dane: imię i nazwisko użytkownika lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, ewentualnie również numer telefonu wskazany przez użytkownika.

3). W przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora podejmą obsługę prawną Serwisu.

 

§ 5

Kontakt

 

1). Administrator lub osoba przez niego upoważniona będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu.

2). Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 6

Zmiana lub usunięcie danych

 

1). Każdy użytkownik ma prawo zmienić swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: top-bis@top-bis.pl W przypadku użytkowników posiadających stałe konto zmiany można dokonać także samodzielnie, poprzez ich wprowadzenie w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do Serwisu.

1). Użytkownik może w każdym momencie usunąć lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie. Dyspozycję usunięcia danych osobowych należy przekazać Administratorowi poprzez e-mail, faks lub list wysłany na adres siedziby Administratora.

2). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora.

 

§ 7

Pliki cookies

 

1). Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do stałego konta użytkownika w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

2). Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 

§ 8

Zabezpieczenie danych

 

1). Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych i zachowania ich w poufności. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora s zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator Serwisu zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń określony w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024).

2). Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1). Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Serwisu.

2). Niniejsza Polityka nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.