Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOP-BIS

z dnia 25 maja 2018 roku

 

§1
Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

Dostawa -
oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu Towarów;

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z usług Sklepu (w tym również Konsument);

Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę;

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, zarejestrowany w domenie http://www.top-bis.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary;

Sprzedawca – Jadwiga Finkelsztajn-Osińska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod firmą Top-Bis Jadwiga Finkelsztajn-Osińska, ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka, NIP: 125-016-15-55, REGON: 012833481;

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

 

§ 2 
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zgodnie z zasadami korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie zawarte na stronie internetowej Sklepu informacje dotyczące Towarów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Klienta może skontaktować się ze Sklepem w następującej formie:
  • a. telefonicznie pod numerem: (+48) 22 7719185
  • b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: top-bis@top-bis.pl
  • c. faksem pod numerem: (+48) 22 7710593
  • d. korespondencyjnie pod adresem pocztowym: Top-Bis, ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka.

 

§ 3 
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu http://www.top-bis.com.pl/.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia. Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sprzedawcy (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00)
 5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  • a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się maksymalnie drugiego dnia roboczego po jego złożeniu;
  • b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem internetowych serwisów płatności – proces ten rozpoczyna się maksymalnie drugiego dnia roboczego po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić, wraz z należnym podatkiem oraz kosztem Dostawy.

 

§ 4
Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad.
 2. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy kurierskiej albo poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, według wyboru Klienta dokonanego w Formularzu Zamówienia.
 3. Koszt Dostawy jest podawany Klientowi w Formularzu Zamówienia przed dokonaniem zakupu Towaru. Sprzedawca wskaże Klientowi najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie.
 4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 350 zł, koszt przesyłki w całości ponosi Sprzedawca.
 5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni od dnia rozpoczęcia procesu realizacji przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia) i przewidywany czas Dostawy.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę, po czym zostanie uzgodniony dalszy tok realizacji zamówienia.
 7. W przypadku realizacji Dostawy za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności listonosza lub kuriera, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności dokonać wypełnienia stosowanego przez przewoźnika protokołu szkody lub innego równoważnego dokumentu.

§ 5
Formy płatności

 1. Akceptowane przez Sprzedawcę formy płatności wskazywane są Klientowi w Formularzu Zamówienia przed dokonaniem zakupu Towaru, na początku procesu składania zamówienia.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • a. przedpłata na konto (przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • b. karta kredytowa;
  • c. zapłata za pośrednictwem serwisów Dotpay lub Paypal;
  • d. za pobraniem (płatność u listonosza/kuriera w momencie dostarczenia zamówienia);
  • e. płatność gotówką przy odbiorze.
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem (przedpłata na konto), jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupionego Towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać wyłącznie numer składanego zamówienia. Brak zapłaty w powyższym terminie skutkuje usunięciem zamówienia ze Sklepu (rozwiązaniem zawartej umowy).

 

§ 6
Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc zachodzi wówczas, gdy: (a) Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (b) Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, (c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, (d) Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy (a) Towar stanowi własność osoby trzeciej albo (b) jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź (c) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do żądania Klienta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli żądanie Klienta jest uzasadnione, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres jego siedziby lub inny wskazany przez Sprzedawcę.

 

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 2. Wzór pouczenia Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail top-bis@top-bis.pl. Sprzedawca nie umożliwia złożenia Konsumentowi oświadczenia od odstąpieniu od umowy inną drogą elektroniczną.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien posiadać metki, być czysty, nieużywany i znajdować się w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 8. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka
 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (przy rejestracji konta, składaniu zamówienia bez rejestracji w Sklepie, korzystaniu ze Sklepu, w tym dokonywaniu zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora danych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu Towarów.
 3. Klient, podając swoje dane, oświadcza, że są one prawidłowe.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep danych osobowych podanych przez Klienta, w szczególności wskazanych w Formularzu Zamówienia, Sklep przekazuje Klientowi informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych o treści wymaganej przepisami prawa.
 5. Klientowi, co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego w celu ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych Klienta i ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązuje między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez publikację niniejszego Regulaminu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz systemu teleinformatycznego z przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik 1.  Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Jako Konsumenci mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie go w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Top-Bis Jadwiga Finkelsztajn-Osińska, ul. Ceglana 3, 05-220 Zielonka albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: top-bis@top-bis.pl.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 2. Środki pieniężne zostaną Państwu zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym ze zwrotem Sprzedawca może wstrzymać się do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrotu środków pieniężnych Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Zwrot towaru:

 1. Kupiony towar należy zwrócić do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik 2. Formularz odstąpienia od umowy.

Pobierz formularz w formie .pdf

 

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

 

Top-Bis Jadwiga Finkelsztajn-Osińska
ul. Ceglana 3
05-220 Zielonka

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU
OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość, dotyczącej towarów kupionych na podstawie zamówienia nr ………………………….…. z dnia ……………………………r.  , które zostały mi doręczone w dniu………………………….. r.

 

 

..............................

   podpis konsumenta